novinka

1ks VEEBA JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA INDIBLUE

VEEBA Indiblue

Lahodná směs slaďoučkých borůvek a explozivní chuti granátového jablka.

IQOS není jen bezkouřová alternativa kouření. Výrobce známých zařízení nyní přichází se svou vlastní vizí jednorázových cigaret, které nesou název IQOS VEEBA.

Obsah balení:
1x IQOS VEEBA

Parametry:
Síla nikotinu: 20mg/ml (NicSalt)
Kapacita e-liquidu: 2ml
Výdrž: okolo 500 potahů

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3 (Oral) - H301 Eye Irrit. 2 - H319 STOT RE 2 - H373

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H301 - Toxický při požití
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 - Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na určené sběrné místo v souladu s místními předpisy.
Výrobce: Philip Morris International (PMI)

1ks

169 Kč

Chcete více? Tak si stáhněte naší aplikaci!

Nevěděli jste o nás? Možná to neví ani vaši přátelé!