novinka

1ks VEEBA JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA CORAL PINK

VEEBA Coral Pink

Kombinace několika druhů melounů se zde potkává s cooladou a dává za vznik perfektnímu kombu.

IQOS není jen bezkouřová alternativa kouření. Výrobce známých zařízení nyní přichází se svou vlastní vizí jednorázových cigaret, které nesou název IQOS VEEBA

Obsluha je absolutně jednoduchá, jak je u jednorázovek zvykem. Jednoduše zařízení rozbalíte a můžete vapovat. Díky relativně veliké baterii zařízení vydrží pohodlně okolo 500 potahů, což je pro většinu vaperů celý den a vy tak nemusíte řešit zbytečné krize, kdy se vám zařízení vybije v půlce dne. Po ukončení cyklu zařízení 10x bíle zabliká a vám nezbývá nic jiného, než jej vyhodit.


Obsah balení:
1x IQOS VEEBA

Parametry:
Síla nikotinu: 20mg/ml (NicSalt)
Kapacita e-liquidu: 2ml
Výdrž: okolo 500 potahů

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3 (Oral) - H301 Eye Irrit. 2 - H319 STOT RE 2 - H373

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H301 - Toxický při požití
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 - Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na určené sběrné místo v souladu s místními předpisy.
Výrobce: Philip Morris International (PMI)

1ks

169 Kč

Chcete více? Tak si stáhněte naší aplikaci!

Nevěděli jste o nás? Možná to neví ani vaši přátelé!